ت   زلیخا صفری راسته کناری؛اولین جشنواره اولین واژه «آب» با حضور مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان گیلان و معاون فرماندار ودانش آموزان مدارس روستاهای گشت،کرد محله و گوراپس  از دهستان گشت  در شهرستان فومن برگزار شد

ت%d8%a2%d8%a81 %d8%a7%d8%a82 %d8%a7%d8%a83 %d8%a7%d8%a84 %d8%a7%d8%a86 %d8%a7%d8%a87 %d8%a7%d8%a88 %d8%a7%d8%a810 %d8%a7%d8%a811 %d8%a7%d8%a812 %d8%a7%d8%a813 %d8%a7%d8%a814 %d8%a7%d8%a815 %d8%a7%d8%a816 %d8%a7%d8%a817 %d8%a7%d8%a818 %d8%a7%d8%a819 %d8%a7%d8%a820 %d8%a7%d8%a821 %d8%a7%d8%a825 %d8%a7%d8%a824 %d8%a7%d8%a823 %d8%a7%d8%a822 %d8%a7%d8%a826  زلیخا صفری راسته کناری؛اولین جشنواره اولین واژه «آب» با حضور مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان گیلان و معاون فرماندار ودانش آموزان مدارس روستاهای گشت،کرد محله و گوراپس  از دهستان گشت  در شهرستان فومن برگزار شد