رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری فومن با اشاره به اینکه فرد متصرف به مرجع قضائی معرفی شد، ادامه داد: کارشناسان ارزش زمین رفع تصرف شده را ۱۵ میلیارد تومان برآورد کردند.

صفیر گیلان؛رسول نوروزی اظهار کرد: ۵ هزار متر مربع از اراضی ملی شهرستان فومن از یک متصرف در روستای کلرم رفع تصرف شد.

وی با اشاره به اینکه رفع تصرف این مقدار زمین با حکم قضائی صورت گرفته است، افزود: متصرف این زمین را با سیم خاردار غیرقانونی محصور کرده بود که همه آثار تصرف جمع آوری شد.

نوروزی با اشاره به اینکه فرد متصرف به مرجع قضائی معرفی شد، ادامه داد: کارشناسان ارزش زمین رفع تصرف شده را ۱۵ میلیارد تومان برآورد کردند.

رئیس منابع طبیعی فومن تصریح کرد: ساخت و ساز و تصرف در هر نقطه‌ای از شهرستان که سند مالکیت به نام سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری صادر شده باشد جزو اراضی ملی بوده و تصرف و تخلف محسوب می‌شود.