حسین نژاد گفت: این پیامک ها علاوه بر سامانه مخابراتی گیلان، به تدریج به شماره های همراه دیگر هم وطنان در استان های مختلف ارسال شد که محتوای جعلی آن به مردم اطلاع رسانی شده است.

صفیر گیلان؛مدیرکل تامین اجتماعی گیلان گفت: این پیامک ها مبنی بر انتقال درآمدهای سازمان تامین اجتماعی به نهادها و سازمان های دیگر جعلی است و سازمان تامین اجتماعی با جدیت پیگیر این امر است.

علی حسین نژاد با اشاره به بررسی های فنی انجام شده، هیچ گونه دسترسی غیرمجازی برای سامانه های سازمان تامین اجتماعی ایجاد نشده، افزود : این پیامک ها فقط از طریق سامانه عمومی پیامک یا SMS برای شهروندان ارسال شده است.

وی گفت: این پیامک ها علاوه بر سامانه مخابراتی گیلان، به تدریج به شماره های همراه دیگر هم وطنان در استان های مختلف ارسال شد که محتوای جعلی آن به مردم اطلاع رسانی شده است.