به گزارش صفیر گیلان، محمدعلی نجفی استاندار گیلان با حضور در صندوق شماره یک واقع در میدان شهدای ذهاب رشت رای خود را به صندوق انداخت. امروز همچنین مردم سراسر گیلان با حضور پای صنروقهای رای مشارکت خود را نشان دادند.

به گزارش صفیر گیلان، محمدعلی نجفی استاندار گیلان با حضور در صندوق شماره یک واقع در میدان شهدای ذهاب رشت رای خود را به صندوق انداخت.

امروز همچنین مردم سراسر گیلان با حضور پای صنروقهای رای مشارکت خود را نشان دادند.

download (18)

images (40)

download photo_2017-05-19_06-01-30 photo_2017-05-19_06-01-35photo_2017-05-19_06-10-31

photo_2017-05-19_06-10-27 photo_2017-05-19_06-12-30photo_2017-05-19_06-10-17