اولین تور فناوری پارک علم و فناوری گیلان

با حضور دانش آموزان منتخب مدرسه فرزانگان لنگرود در محل پارک علم و فناوری گیلان برگزار شد.

صفیر گیلان؛تور فناوری پارک علم و فناوری گیلان با هدف آشنایی دانش آموزان ، دانشجویان و مدیران با جدیدترین دستاوردهای حوزه فناوری و نو آوری استان راه اندازی شده است. که در اولین برپایی این رویداد پارک علم و فناوری گیلان میزبان دانش آموزان منتخب مدرسه فرزانگان لنگرود بود.

در لاین رویداد دانش آموزان با مدیران و کارشناسان پارک علم و فناوری گیلان و برخی از مدیران شرکت های فناور و دانش بنیان مستقر در این سازمان و همچنین در قالب سخنرانی ها با اهداف و ماموریت پارک علم و فناوری گیلان آشنا شدند.

بهره مندی از تجربیات متخصصین حوزه فناوری در قالب مجموعه ای از سخنرانی ها از دیگر اهداف پروژه تور فناوری می‌باشد.

در این رویداد معاون فناوری و نواوری و همچنین مدیر مراکز رشد فناوری به پرسش های حاضرین پاسخ دادند.