صفیر گیلان؛اولین جلسه کمیته منابع و مصارف آب استان گیلان در سال آبی ۱۴۰۱- ۱۴۰۰ به منظور بررسی وضعیت منابع و مصارف آب استان در بخش های مختلف با حضور اعضا کمیته برگزار شد.

شایان ذکر است، اعضاء کمیته منابع و مصارف آب استان متشکل از نمایندگانی از شرکت آب منطقه ای، سازمان جهاد کشاورزی، موسسه تحقیقات برنج، شرکت بهره برداری از شبکه آبیاری و زهکشی،اداره کل حفاظت محیط زیست، مدیریت بحران استانداری، اداره کل هواشناسی ، اداره کل شیلات و اداره کل دادگستری استان می باشد .