به گزارش صفیر گیلان؛حسین اسمعیل پور فرماندار فومن با بیان اینکه شهرستان فومن برای فرهنگ وفرهنگی ارزش قائل است،گفت:در شهرستانی زندگی میکنیم که تقریبا یک سوم از املاک ومستقلات اموزش پرورش سند ندارد. وی با بیان اینکه در این شهرستان فرهنگیان تاقبل از این دولت نقش زیادی در نهادهای تصمیم گیری سیاسی نداشتند وبرای اولین […]

به گزارش صفیر گیلان؛حسین اسمعیل پور فرماندار فومن با بیان اینکه شهرستان فومن برای فرهنگ وفرهنگی ارزش قائل است،گفت:در شهرستانی زندگی میکنیم که تقریبا یک سوم از املاک ومستقلات اموزش پرورش سند ندارد.

IMG13370019
وی با بیان اینکه در این شهرستان فرهنگیان تاقبل از این دولت نقش زیادی در نهادهای تصمیم گیری سیاسی نداشتند وبرای اولین بار است که در این دولت فرماندار،معاون ودوبخشداران ازقشر شما فرهنگیان می باشد ،تصریح کرد:مگر می شود در شهری که داراالمومنین است هیچ فرزند شهیدی کارشناس مسئول نباشد؟این موضوع از هرذلتی بدتر است.
فرماندار فومن با اشاره به این که مسئولین این شهرستان در زمینه جذب فرزندان شهید در ادارات باید کارهای بیشتری کنندافزود بعضی هابا پرویی تمام مینشینند علیه دولت ومسئولان نظام حرف میزنند،خاطر نشان کرد غیرت دینی ومذهبی این شهر باید به قدری بالا می بودکه فرزندان شهداءرئیس می شدند.
اسمعیل پور با اینکه القاب وعناوین ما ثمره خون شهدا است ،اظهار داشت :ما پاسخ این حرکات را در انتخابات می دهیم وبا انتخابمان ثابت میکنیم هرگاه انحصار طلبی باشد مردم موضع دیگری خواهند گرفت.وی با بیان اینکه رسانه هاهم درخصوص اجحاف به فرزندان شهداء سکوت کردند وفقط منتظرندتافرماندار جمله منفی بگوید وانها تیتر کنندو بنویسند ،افزود:فرهنگیان کدام ساختار تعلیم وتربیت رابرای جامعه تعریف می کنند وچه فرزندی پرورش می دهند که در برابر این همه بی درایتی ها حرفی نمیزنند.

IMG13365541
فرماندار فومن با اشاره به اینکه اگهی رسانی ،بخشی از نیازهای جامعه است که یکی ازگروهای فعال ومفید ان معلمان می توانند باشند که به مردم یاد دهند در انتخاب چه معیاری راباید لحاظ کنند،گفت:اگرانتخاب اگاهانه نباشد ومعلمان شفاف سازی نکنند مطمئنا انتخاب درست نخواهد بود وباز هم باید دنبال هاله نور وسفر در اعماق کویرو….باشیم.وی حضورحداکثری مردم در ۲۹ اردیبهشت رادرراستای فرمایش مقام معظم رهبری خواستار شدودرپایان افزود همانند این روز وتجلیل ازفرهنگیان باید مستمر ودرطی سال باشد وباهربهانه ای ازاین قشر اگاه درصحنه وهوشمند تقدیر گردد