به گزارش صفیر گیلان؛به نقل از پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری شهرستان رشت تایید صحت انتخابات شوراهای اسلامی شهر رشت توسط هیاتهای اجرایی و نظارت بر پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهرستان رشت صورت گرفت در اجرای ماده ۷۰ و ۷۱ آئین نامه اجرایی قانون انتخابات شوراهای اسلامی شهر و با عنایت به اتمام فرآیند رسیدگی […]

به گزارش صفیر گیلان؛به نقل از پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری شهرستان رشت تایید صحت انتخابات شوراهای اسلامی شهر رشت توسط هیاتهای اجرایی و نظارت بر پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهرستان رشت صورت گرفت

در اجرای ماده ۷۰ و ۷۱ آئین نامه اجرایی قانون انتخابات شوراهای اسلامی شهر و با عنایت به اتمام فرآیند رسیدگی به شکایات و مراحل مقرر در جلسات مشترک از قبیل انطباق آرای شکات از طریق تطبیق صورتجلسات شعبه و سامانه جامع انتخابات و بازگشایی و بازشماری تعدادی از صندوق های اخذ رای شعب که با حضور تمامی اعضای هیاتهای اجرایی و نظارت بر پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهرهای تابعه شهرستان رشت انجام گردید ، نتیجتا  از صحت برگزاری انتخابات فوق اطمینان حاصل نموده و متفقا و مشترکا صحت برگزاری انتخابات پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهرهای تابعه شهرستان را مورد تائید قرار دادند.

متن این آگهی به شرح زیر است:

 

                                                          بسمه تعالی

         استانداری گیلان                                  _____________

   فرمانداری شهرستان رشت                           فرم شماره ۳۹

شماره : ۱۴۸۳۳۰۴ – ش

تاریخ:۱۳۹۶/۰۳/۰۸

آگهى تأیید صحت برگزاری انتخابات

بدین وسیله به اطلاع عموم اهالى حوزه انتخابیه شهر رشت بخش مرکزی شهرستان رشت میرساند که صحت انتخابات در این حوزه انتخابیه مورد تأیید قرار گرفت و در نتیجه افراد نامبرده زیر :

 1. آقای احمدرمضانپورنرگسی نام پدرعلى دارای۲۷۸۷۷ رأی
 2. آقای اسمعیل حاجی پور نام پدرحسین دارای۲۶۳۸۶ رأی
 3. آقای سیدامیرحسین علوی امندانی نام پدرمیرشمس دارای۲۴۳۷۸ رأی
 4. آقای فرهام زاهد آجی بوزایه نام پدرحجت دارای۲۱۵۱۷ رأی
 5. آقای محمد حسن علی پورکسبخی نام پدرمحمدابراهیم دارای۱۸۸۱۵ رأی
 6. آقای حامد عبدالهی نام پدرعلى دارای۱۸۶۷۲ رأی
 7. آقای رضا رسولی نام پدرمحمود دارای۱۷۶۱۳ رأی
 8. آقای حجت جذب نام پدرعلی دارای۱۷۳۴۲ رأی
 9. آقای جلال الدین محمد شکریه نام پدراحمد دارای۱۶۸۶۴ رأی

۱۰. آقای محمدحسن عاقل منش نام پدرحسین دارای۱۶۶۷۲ رأی

۱۱. خانم فاطمه شیرزاد نام پدر رجبعلى دارای۱۶۳۰۴ رأی

به عنوان اعضای اصلى و

 1. آقای بهراد ذاکری نام پدر بیت اله دا رای۱۵۴۱۷ رأی
 2. خانم فرانک پیشگر نام پدر رحیم دارای۱۵۰۰۹ رأی
 3. آقای سیدشمس شفیعی دوگاهه نام پدرسیدحسین دارای۱۴۳۶۲ رأی
 4. آقای سینا مقدادی کاسانی نام پدرعلی اکبر دارای۱۳۹۹۲ رأی
 5. آقای اسمعیل عبداللهی نام پدرمحمد دارای۱۳۸۲۲ رأی
 6. آقای عبدالرضا بی آزار نام پدرعباس دارای۱۳۷۲۸ رأی
 7. آقای عبدالرضا ابراهیمی بنکسر نام پدر یداله دارای۱۳۴۸۴ رأی

 

به عنوان اعضای على البدل شورای اسلامى شهر انتخاب شدند .

اینک در اجرای بند ۲ ماده ۷۳ آیین نامه اجرایى انتخابات شوراهای اسلامى شهر چنان چه کسى به تأیید صحت برگزاری انتخابات معترض باشد مى تواند حداکثر ظرف مدت دو روز پس از انتشار این آگهى شکایت خود را به هیأت نظارت استان مستقردر استانداری اعلام نماید .

سیروس شفقی

فرماندار و رئیس هیأت اجرایى شهرستان رشت