رئیس مرکز بازرسی و نظارت شرکت مخابرات ایران به همراه مدیر مخابرات منطقه گیلان در مراکز مخابراتی شهید قندی (مرکز ۳ رشت) و شهید میرزاکوچک (مرکز ۵ رشت) حضور یافت.

به گزارش صفیر گیلان به نقل از روابط عمومی مخابرات منطقه گیلان ، پیمان فیضی رئیس مرکز بازرسی و نظارت شرکت مخابرات ایران با حضور در استان گیلان از ساختمان ها و قسمت های مختلف مراکز ۳ شهید قندی و ۵ شهید میرزاکوچک رشت بازدید کرد.

مهندس فیضی و یداله حسنی مدیرمخابرات منطقه گیلان از سالن ۲۰۲۰ و پاسخگویی مشترکین و همکاران قسمتهای مختلف در مرکز ۳ رشت و از ساختمان و قسمتهای فنی مرکز ۵ رشت بازدید و این مراکز را مورد بررسی قرار داد و بر آخرین روند فعالیت های این مراکز نظارت کرد.