به گزارش اختصاصی صفیر گیلان ؛یکی از دهیاران جوان و پر تلاش شهرستان فومن در صفحه سایتی روستایش نوشت بازگشایی حریم وآماده سازی خیابان شهیدحسن نیکجوجهت آسفالت توسط دهیاری درسال جاری با جدیت دنبال می شود. با برقراری تماس تلفنی با دهیار جوان و پر تلاش روستای سسطلان جناب پور اکبریان مسئله را جویا […]

 

به گزارش اختصاصی صفیر گیلان ؛یکی از دهیاران جوان و پر تلاش شهرستان فومن در صفحه سایتی روستایش نوشت بازگشایی حریم وآماده سازی خیابان شهیدحسن نیکجوجهت آسفالت توسط دهیاری درسال جاری با جدیت دنبال می شود.

با برقراری تماس تلفنی با دهیار جوان و پر تلاش روستای سسطلان جناب پور اکبریان مسئله را جویا و ایشان گفتند در حال حاضر مشکل اینجاست که برخی ازاهالی محترم روستای سسطلان  که  بارها درفضای مجازی ودرسطح روستا دهیاری وشورای اسلامی روستارا متهم به کم کاری وپیگیری نکردن جهت آسفالت کوچه های روستا می کنند  لازم  دیدم به آن بطورمشروح پاسخ داده شود.

بااحترام بسیاری که برای اهالی محترم وبزرگوار روستای سسطلان قائل هستیم بایددرخصوص آسفالت عرض کنیم که دهیاری روستا درسال گذشته قردادی بابنیادمسکن شهرستان منعقدکردکه درآن قرارداد مواردی ذکرشده که ازجمله این بود است که آزادسازی حریم ورعایت کردن عرض خیابان برعهده دهیاری می باشد وهمچنین یک کیلومترونیم طول آسفالت به توافق رسیدیم.

photo_2017-02-13_11-26-34

حال جالب اینجاست که پس ازحضورنماینده وقت مجلس شهرستان دردفتردهیاری روستا واختصاص دوکامیون ازبنیادمسکن استان جهت شن ریزی وزیرسازی آن  وقتی که  نوبت به رعایت حریم قانونی خیابان رسید خانوادهایی که ازبردن نام آنها معذوریم اجازه ندادن حتی ذره ای ازحریم خیابان آزادشود و دستگاهی که بایدآسفالت راانجام دهد قادربه  عبورازعرض خیابان نبود که درنهایت به دلیل همکاری نکردن بعضی ازاهالی روستاآسفالتی که قراربوداجرایی شودوقردادآنهابسته شده ونهایی شده بودبه سرانجام نرسد

در حالی که این روزها  در گوشه و  کنارروستابارهاازبرخی افراد می شنویم که  وآسفالت ننمودن  خیابانهاوکوچه هاراتقصیردهیاری وشورای اسلامی روستامی دانند.

حال شما قضاوت کنیددهیاری روستا که زمینه این کار رافراهم کرده وهمه سعی وتلاش خود رادرراستای آبادانی وآسفالته شدن خیابانهاوکوچه های روستا نموده واین عدم همکاری وجلوگیری ازروند زیرسازی باعث به تاخیرافتادن این امرشده است.

photo_2017-02-13_11-26-28

آیا باز دهیاری وشورای اسلامی مقصراست؟پور اکبریان دهیار سسطلان