صفیر گیلان؛معاون بهره برداری و توسعه فاضلاب شرکت آبفای گیلان گفت: برنامه ایمنی فاضلاب در نخستین مرحله در شهرهای رشت و آستارا اجرا می شود.

به گزارش صفیر گیلان،به نقل از دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب گیلان؛ علیرضا غیاثی با اشاره به برگزاری جلسه ایمنی فاضلاب در معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان اظهار داشت: با توجه به نیاز روز افزون به آب و افزایش مخاطرات ناشی از دفع نادرست فاضلاب در محیط، مدیریت ایمن در کل چرخه فاضلاب از مبادی تولید تا نقاط استفاده مجدد از پساب و یا دفع در محیط، مشارکت همه ذینفعان را ضروری کرده است.

وی افزود: برای نیل به این هدف براساس دستورالعمل سازمان بهداشت جهانی در سال ۲۰۱۵ با موضوع برنامه ریزی ایمن برای فاضلاب و پیرو آن بر اساس سیاست های وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اجرای برنامه ایمنی فاضلاب از سال ۱۳۹۸ در تعدادی از استان های کشور مورد توجه قرار گرفت.

معاون بهره برداری و توسعه فاضلاب شرکت آبفای گیلان گفت: در این راستا کارگروه استانی برنامه ایمنی فاضلاب از ابتدای سال جاری با دبیری معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان با حضور کارشناسان استانداری، اداره کل محیط زیست، شرکت آب و فاضلاب، سازمان برنامه و بودجه، شهرداری رشت، اداره کل صنعت و معدن، شرکت سهامی آب منطقه ای، شرکت شهرک های صنعتی و جهاد کشاورزی تشکیل شد.

وی تصریح کرد: با توجه به دستورالعمل مذکور و نظرات اعضای کارگروه و همچنین اهمیت موضوع رودخانه های زرجوب و گوهررود، برنامه ایمنی فاضلاب در مرحله نخست در شهرهای رشت و آستارا اجرا و سپس بر اساس تجارب بدست آمده در همه شهرهای استان اجرایی می شود.