در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ دو واحد ویلای احداث شده هرکدام به مساحت حدود دویست متر مربع در منطقه توریستی فوشه از توابع بخش مرکزی شهرستان فومن که در اراضی زراعی و کشاورزی احداث شده بود ، بعد از صدور حکم و قطعیت آن و به دستور دادستان فومن ، ویلاها تخریب و در آینده نزدیک ارضی مذکور به حالت کشاورزی اعاده خواهند شددادسرای عمومی و انقلاب شهرستان فومن در برخورد با متصرفان اراضی ملی و تغییر کاربری اراضی کشاورزی با قاطعیت برخورد خواهد نمود.

به گزارش خبرنگار صفیر گیلان از فومن؛در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ دو واحد ویلای احداث شده هرکدام به مساحت حدود دویست متر مربع در منطقه توریستی فوشه از توابع بخش مرکزی شهرستان فومن تخریب شد.

به گفته دادستان فومن این ویلاها که در اراضی زراعی و کشاورزی احداث شده بود ، بعد از صدور حکم و قطعیت آن و به دستور قضایی ، ویلاها تخریب و در آینده نزدیک ارضی مذکور به حالت کشاورزی اعاده خواهند شد.

 

دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان فومن در برخورد با متصرفان اراضی ملی و تغییر کاربری اراضی کشاورزی با قاطعیت برخورد خواهد نمود.