حبیبی با بیان اینکه بمنظور همکاری دبیرخانه دائمی دانشنامه دفاع مقدس گیلان گفت : اساتید فرهیخته دانشگاهها ومراکزآموزشی وپژوهشی به دبیرخانه دائمی دانشنامه دفاع مقدس گیلان واقع درپژوهشکده گیلان شناسی دانشگاه گیلان واقع درسلیمانداراب مراجعه داشته باشند.

به گزارش پایگاه خبری صفیر گیلان؛حسن حبیبی ؛مدیر کل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان گیلان با بیان اینکه امروزه زیربنای اقدامات مهم فناورانه وعلمی ازدفاع مقدس وعلم وپژوهش بنیان گذاشته شده است،تصریح کرد: تدوین دانشنامه استانی ،پشتوانه ای راهبردی، فکری و معنوی وقله افتخار ومصداق خودباوری وخوداتکایی برای نسل جدید و آیندگان خواهدبود.

وی افزود: تهیه این مهم علاوه بر اینکه فرهنگ دفاع مقدس را از تحریف و فراموشی نجات می دهد موجب عملیاتی شدن فرهنگ ایثار و ازخودگذشتگی برای نسل جدید می شود.

حبیبی بهره مندی از گنج دفاع مقدس را تنها از طریق نظریه پردازی و تولید علم امکان پذیر دانست و اظهار کرد: به برکت تدوین دانشنامه و تهیه بیش از ۸۰۰هزار سند در حوزه دفاع مقدس زمینه برای هرگونه کار علمی و پژوهشی فراهم شده‌است، غایت دانشنامه بعنوان یک اثر مرجع وقابل استنادبرای همه پژوهشگران، لزوم روش وشیوه های علمی را مضاعف کرد.

بمنظور همکاری دبیرخانه دائمی دانشنامه دفاع مقدس گیلان گفت : اساتید فرهیخته دانشگاهها ومراکزآموزشی وپژوهشی به دبیرخانه دائمی دانشنامه دفاع مقدس گیلان واقع درپژوهشکده گیلان شناسی دانشگاه گیلان واقع درسلیمانداراب مراجعه داشته باشند.

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان گیلان از همکاری دانشگاه گیلان در جلسه هفتم تیرماه هیات ممیزه دانشگاه خبر داد و تشریح کرد:مصوبه چاپ مداخل (مقالات)دانشنامه استانی دفاع مقدس مطابق بند۴ماده ۳آئین نامه ارتقاء اعضای هیات علمی آموزشی وبند۵ماده ۳آیین نامه ارتقای مرتبه علمی اعضای هیات علمی پژوهشی درفرایند ترفیع وارتقاء وتبدیل وضعیت اعضای هیات علمی قابل احتساب وامتیازدهی می باشد.

وی همچنین تصویب مجوز رشته ادبیات پایداری مقطع ارشد،راه اندازی پایگاه دانشنامه دفاع مقدس درپرتال اصلی دانشگاه (http://DDM.Guilan.ac.ir)و تصویب نشریه علمی پژوهشی “انقلاب اسلامی ودفاع مقدس”ازدیگر اقدامات مشترک دانشگاه گیلان واداره کل حفظ آثارونشرارزشهای دفاع مقدس گیلان بوده است.

وی بمنظور همکاری دبیرخانه دائمی دانشنامه دفاع مقدس گیلان گفت : اساتید فرهیخته دانشگاهها ومراکزآموزشی وپژوهشی به دبیرخانه دائمی دانشنامه دفاع مقدس گیلان واقع درپژوهشکده گیلان شناسی دانشگاه گیلان واقع درسلیمانداراب مراجعه داشته باشند.