به گزارش  پایگاه خبری  و تحلیلی صفیر گیلان؛در جلسه مشترک کمیسیون عمران وبرنامه وبودجه شورای اسلامی شهررشت بودجه ۷۸ میلیاردی سازمان عمران وبازآفرینی شهرداری رشت به تصویب رسید. به گزارش صفیر گیلان به نقل از روابط عمومی شورای اسلامی رشت رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهررشت بااشاره به بودجه پیشنهادی سازمان عمران وبازآفرینی شهرداری رشت […]

به گزارش  پایگاه خبری  و تحلیلی صفیر گیلان؛در جلسه مشترک کمیسیون عمران وبرنامه وبودجه شورای اسلامی شهررشت بودجه ۷۸ میلیاردی سازمان عمران وبازآفرینی شهرداری رشت به تصویب رسید.

به گزارش صفیر گیلان به نقل از روابط عمومی شورای اسلامی رشت رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهررشت بااشاره به بودجه پیشنهادی سازمان عمران وبازآفرینی شهرداری رشت اظهارکرد:بودجه پیشنهادی سازمان نسبت به ادوار گذشته افزایش قابل توجهی داشته است.
عباس صابر افزود:یقینا این افزایش بودجه باید دفاع قابل قبولی داشته باشد تامورد تصویب قرار بگیرد.
صابر خواستار ارائه توضیحات کاملی پیرامون افزایش بودجه سازمان عمران وبازآفرینی توسط نماینده سازمان در جلسه مشترک کمیسیون عمران وبرنامه وبودجه شورای رشت شد.
در ادامه این جلسه رئیس واحد مالی _اقتصادی سازمان عمران وبازآفرینی شهرداری رشت بااشاره به بودجه پیشنهادی اظهارکرد:بودجه پیشنهادی سازمان برای سال جاری ۷۸ میلیارد وهشتصدوهیجده میلیون وچهارصد وهشتادودوهزار وپانصد تومان ارزیابی شده است.
سودابه صفابخش شمالی اذعان کرد:طبق اساسنامه جدیداین سازمان بنام سازمان عمران وبازآفرینی شهرداری رشت تغییر نام یافته است وبراین اساس میتواند در بخشهای بافت فرسوده،بهسازی بافت وبازآفرینی ورود وفعالیت کند.
وی بااشاره به اینکه یکی دیگر از دلایل افزایش بودجه واگذاری موضوع آسفالت شهرداریهای مناطق به سازمان عمران وبازآفرینی شهرداری رشت می باشد گفت:قراربود در ابتدا اسفالت مناطق از طریق شهرداریهای منطقه اجرایی شود اما طبق اساسنامه جدید سازمان عمران وبازآفرینی به موضوع آسفالت شهرداریهای مناطق خواهدپرداخت.
وی افزود:در سال گذشته کف پوشهای تولیدی سازمان چندان به فروش نمیرفت اما در سال جدید مصالح،کف پوش و… توسط سازمان عمران وبازآفرینی شهرداری رشت تولید وبه فروش میرسد.
رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهررشت در ادامه بابیان اینکه سازمان عمران وبازآفرینی بازوی اجرایی شهرداری رشت می باشد تصریح کرد:سازمان درحال حاضر بعنوان یک مشاور عمل می کند وامیدوارم سیاست شورا در آینده تجهیز این سازمان باشد.
در خاتمه این جلسه بودجه ۷۸ میلیارد وهشتصد وهیجده میلیون وچهارصد وهشتادودو هزار وپانصد تومان سازمان عمران وبازافرینی شهرداری رشت مورد تصویب قرار گرفت.

نائب رئیس کمیسیون برنامه وبودجه شورای اسلامی شهررشت خواستارشد:

حضور نماینده غرفه داران بازارچه تختی درصحن شورای رشت
نائب رئیس کمیسیون برنامه وبودجه شورای اسلامی شهررشت خواهان حضور نماینده غرفه داران بازارچه تختی جهت ارائه توضیحات ودفاع از حقوق غرفه داران بازارچه در صحن شوراشد.
حجت جذب بااعلام این مطلب در جلسه مشترک کمیسیونهای عمران وبرنامه وبودجه شورای اسلامی شهررشت بااشاره به لایحه احداث خیابان کندرو وبهسازی بازارچه حدفاصل خیابان سعدی به تختی اظهارکرد:غرفه داران بازارچه تختی سالهاست که در ان منطقه مشغول به فعالیت هستندوباید نماینده ای ازسوی آنان جهت ارایه توضیحات ،نظرات وانتقاداتشان در صحن شورا حضور یافته تاحقی ضایع نشود.
وی بابیان اینکه اطلاعاتی که در خصوص غرفه هایی بازارچه تختی در اختیار اعضای شورای رشت قرار گرفت ناقص بودتصریح کرد:متاسفانه تصمیمات نیز براساس همان اطلاعات گرفته شدوبنده معتقدم چنانچه غرفه داران اسنادی مبنی بردفاع ازحقوق خود دارند باید آن را در صحن شورا ارائه کنند تا اعضای شورا با اشرافیت کامل تصمیم نهایی را در مورد آنان اتخاد کنند.
در ادامه این جلسه نماینده شهرداری منطقه سه بااشاره به لایحه مذکور اظهارکرد:احداث خیابان در حدفاصل خیابان سعدی به تختی موجب کاهش بارترافیکی در ان منطقه خواهدشد.
محمد رضا پیروزام افزود:در طرح جدید شهرداری رشت غرفه ها در حریم رودخانه ها جانمایی شده اند وبه لحاظ سیما ومنظر بسیار شکیل می باشد.
عضو کمیسیون برنامه وبودجه شورای اسلامی شهررشت نیر در این جلسه بااشاره به ایجاد خیابان کندرو در مسیر سعدی به تختی گفت: در خصوص احداث خیابان کندرو باید براساس طرح جامع ترافیک عمل شود.
محمد حسین واثق کارگرنیا افزود:در حال حاضر اولویت نخست رشت بحث ترافیک می باشد ودرشرایط فعلی رفع مشکل ترافیکی شهر از طریق توسعه معابر امکانپذیر می باشد.