صفیرگیلان/مدیرکل جمع آوری و فروش اموال تملیکی گیلان با اشاره به اینکه تعداد پرونده ها در بخش فروش طی سال ۱۴۰۲ ، ۶۶۱ مورد تعیین تکلیف شده است ، گفت: در تعداد پرونده و ارزش ریالی نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۱ به ترتیب رشد ۴ و ۴۱ درصدی داشته است.

صفیرگیلان /احمد رضا موقری مدیرکل جمع آوری و فروش اموال تملیکی گیلان با اشاره به اینکه تعداد پرونده های تشکیل شده طی سال ۱۴۰۱ ، ۱۴۲۹ مورد بوده است ، اظهار کرد:این تعداد تشکیل پرونده طی سال ۱۴۰۲ ، ۱۵۷۱ مورد بوده که  نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۱ ، ارزش ریالی ۱۳۶ درصد رشد داشته است.

وی تعداد پرونده های تعیین تکلیفی بخش فروش در سال ۱۴۰۱ را ۶۳۸ مورد عنوان کرد و افزود:این تعداد پرونده در سال ۱۴۰۲ ، ۶۶۱ مورد بوده که در مقایسه با سال ۱۴۰۱ ، در تعداد پرونده رشد ۴ درصدی و در ارزش ریالی رشد ۴۱ درصدی داشته و این بیانگر عملکرد مثبت سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان می باشد.

مدیر کل جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان خاطرنشان کرد:تعداد پرونده های تعیین تکلیف شده در بخش انهدام در سال ۱۴۰۱ ، ۷۳۳ مورد و در سال ۱۴۰۲ ، ۷۵۴ مورد بوده که در ارزش ریالی ۱۹۱ درصد رشد داشته است.

وی با بیان اینکه تعداد پرونده های تعیین تکلیف شده سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در بخش واگذاری به ادارات طی سال ۱۴۰۱ ،۳۶ مورد بوده است ، تصریح کرد:این تعداد پرونده در سال ۱۴۰۲ ، ۲۶ مورد بوده است .

مهندس موقری گفت:تعداد پرونده های تعیین تکلیفی در بخش استرداد طی سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به ترتیب ۲۲۶ و ۱۵۳ مورد بوده که در بخش ارزش ریالی رشد ۱۹۷ درصدی داشته است.