در راستای توسعه ارتباطات بر بستر فیبر نوری در شهرستان شفت ، کابل های مهاردار هوایی مسی در روستای آزاد محله چماچا شهرستان شفت جمع آوری شد.