به گزارش اختصاصی صفیر گیلان؛راهپیمایی ۲۲ بهمن  امروز تمامی نقشه‌ها و دسیسه‌های دشمنان این نظام الهی را نقش بر آب کرد و یک بار دیگر افق روشنی از جمهوری اسلامی ایران را در برابر جهانیان ترسیم نمود..

به گزارش اختصاصی صفیر گیلان؛راهپیمایی ۲۲ بهمن  امروز تمامی نقشه‌ها و دسیسه‌های دشمنان این نظام الهی را نقش بر آب کرد و یک بار دیگر افق روشنی از جمهوری اسلامی ایران را در برابر جهانیان ترسیم نمود.139511221304541119962694.photo_2017-02-10_12-16-20 photo_2017-02-10_12-16-12 photo_2017-02-10_12-16-02 photo_2017-02-10_12-15-57 photo_2017-02-10_12-16-02 photo_2017-02-10_12-15-49 photo_2017-02-10_12-15-44 photo_2017-02-10_12-15-53 photo_2017-02-10_12-15-28 photo_2017-02-10_12-15-49

photo_2017-02-10_11-59-16 photo_2017-02-10_11-59-06 photo_2017-02-10_11-58-58 photo_2017-02-10_11-58-46 photo_2017-02-10_11-58-39 photo_2017-02-10_11-58-27 photo_2017-02-10_11-57-53 photo_2017-02-10_11-57-59 photo_2017-02-10_11-57-29 photo_2017-02-10_11-56-48 photo_2017-02-10_11-56-57 photo_2017-02-10_11-56-13 photo_2017-02-10_11-55-49 photo_2017-02-10_11-56-38 photo_2017-02-10_11-55-17 photo_2017-02-10_11-55-13 photo_2017-02-10_11-53-55 photo_2017-02-10_11-52-36 photo_2017-02-10_11-52-49 photo_2017-02-10_11-53-37 photo_2017-02-10_11-53-51 photo_2017-02-10_11-52-31 photo_2017-02-10_11-52-09 photo_2017-02-10_11-52-09 photo_2017-02-10_11-51-48 photo_2017-02-10_12-09-54 photo_2017-02-10_12-09-48 photo_2017-02-10_12-09-40 photo_2017-02-10_12-09-29 photo_2017-02-10_12-09-25 photo_2017-02-10_12-09-21 photo_2017-02-10_12-09-16 photo_2017-02-10_12-09-11