به گزارش صفیر گیلان؛در راستای اجرای مصوبات ستاد مدیریت و پیشگیری از بیماری کرونا در گیلان با همکاری سپاه پاسداران بیمارستان صحرایی با ظرفیت ۸۰ تخت در محوطه بیمارستان رازی رشت برپا شد.چادرهای این بیمارستان شامل ۲ چادر با مساحت ۱۰۵ متر مربع، ۴ چادر با مساحت ۵۶ متر مربع و همچنین ۴ چادر با مساحت ۴۲ متر مربع است.
بیمارستان صحرایی بیمارستان صحرایی بیمارستان صحرایی بیمارستان صحرایی بیمارستان صحرایی بیمارستان صحرایی بیمارستان صحرایی +کرونابیمارستان صحرایی +کرونابیمارستان صحرایی +کرونا بیمارستان صحرایی +کرونا بیمارستان صحرایی +کرونا بیمارستان صحرایی +کرونا بیمارستان صحرایی +کرونا بیمارستان صحرایی +کرونا بیمارستان صحرایی +کرونا بیمارستان سیار+کرونا بیمارستان صحرایی +کرونابیمارستان صحرایی +کرونا بیمارستان صحرایی +کرونا بیمارستان صحرایی +کرونا بیمارستان صحرایی +کرونا