بیش از ۴۷ هزار متر مربع از اراضی رودخانه سفیدرود در پایین دست سد تاریک رفع تصرف شد.

صفیر  گیلان، افشین جارچی نماینده امور آب مرکزی گیلان در شهرستان رودبار گفت: با مساعدت صورت گرفته توسط دستگاه قضا و همراهی نیروی انتظامی شهرستان، ۴۷ هزار متر مربع از اراضی رودخانه سفیدرود در پایین دست سد تاریک رفع تصرف شد.

جارچی افزود: در سال ۱۳۷۷ سه قطعه زمین مجاور هم مجموعا به مساحت ۴۷۱۰۰ متر مربع از اراضی بستر رودخانه سفیدرود واقع در پایین دست سد تاریک به منظور تجهیز کارگاه و اجرای پروژه آزاد راه رشت – قزوین در قالب قرارداد اجاره یک ساله به شرکتی ساختمانی واگذار و قرارداد مذکور تا سال ۱۳۸۳ تمدید شد، اما پس از انقضای قرارداد های منعقده و اتمام پروژه و عدم لزوم استقرار مستاجر در اراضی موصوف قرارداد، علیرغم صدور اخطاریه های متعدد از تخلیه و تحویل عین مستاجره امتناع نمود .

نماینده امور آب مرکزی گیلان در شهرستان رودبار در پایان گفت: لذا آب منطقه ای گیلان با طرح شکایت تصرف عدوانی مقدار ۴۷۱۰۰ متر مربع از اراضی شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان در راستای احقاق حقوق بیت المال اقدام نمود و پس از اخذ رای از شعبه ۱۲ دادگاه تجدید نظر استان گیلان از اراضی مذکور رفع تصرف شد.