شایان ذکر است در این مراسم همچنین رضا نیکوکار شاعر گیلانی و خانم آزادنیا و تعدادی دیگر از شاعران به شعر خوانی پرداختند.
این برنامه فرهنگی با همکاری اداره ورزش و جوانان شفت و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی این شهرستان برگزار می شود .
عکس//زلیخا صفری راسته کناری
image_2019_6_1-4_57_1_719_W8vبرقعی شاعر image_2019_6_1-4_56_58_346_Ct2 image_2019_6_1-4_57_6_4_gDm image_2019_6_1-4_56_48_938_fKj image_2019_6_1-4_56_49_460_lzu image_2019_6_1-4_56_59_90_5FC image_2019_6_1-4_56_46_223_8HM image_2019_6_1-4_56_45_718_GdO image_2019_6_1-4_56_42_415_7QY image_2019_6_1-4_56_41_812_rDc image_2019_6_1-4_56_31_786_8TE image_2019_6_1-4_56_30_397_JPT image_2019_6_1-4_56_22_799_V1w image_2019_6_1-4_56_14_658_VXf image_2019_6_1-4_56_13_773_H4t image_2019_6_1-4_56_6_956_t9P image_2019_6_1-4_56_4_257_bmM image_2019_6_1-4_55_53_686_bUy image_2019_6_1-4_55_55_948_43j image_2019_6_1-4_55_55_115_DrX image_2019_6_1-4_55_52_972_JDs image_2019_6_1-4_55_45_708_bdl image_2019_6_1-4_55_44_699_kEw برقعیبرقعیشاعر رضا نیکوکار
image_2019_6_1-4_55_34_161_jFr image_2019_6_1-4_55_43_716_6Hl image_2019_6_1-4_55_29_631_mhd image_2019_6_1-4_55_25_823_BvE image_2019_6_1-4_55_22_133_bPg image_2019_6_1-4_55_18_103_bWi image_2019_6_1-4_55_14_717_Aa1 image_2019_6_1-4_55_17_390_6IO image_2019_6_1-4_54_59_955_5H3 image_2019_6_1-4_55_0_635_SbN image_2019_6_1-4_54_55_531_l5L image_2019_6_1-4_54_50_620_O6W image_2019_6_1-4_54_32_105_8iV image_2019_6_1-4_54_30_846_qAa image_2019_6_1-4_54_28_913_uKz image_2019_6_1-4_54_10_388_T1b image_2019_6_1-4_54_4_505_i0x image_2019_6_1-4_54_0_212_gNf image_2019_6_1-4_53_56_456_VnW image_2019_6_1-4_53_38_328_H9O image_2019_6_1-4_53_37_653_cAM image_2019_6_1-4_53_18_649_EqY image_2019_6_1-4_52_48_780_87j image_2019_6_1-4_52_41_659_YTq