طی حکمی از سوی دکتر حسین ابراهیمی مدیر درمان تامین اجتماعی استان، دکتر مهدیه اکبری فرد به عنوان سرپرست جدید درمانگاه تخصصی تامین اجتماعی لنگرود منصوب شد.

صفیر گیلان/طی حکمی از سوی دکتر حسین ابراهیمی مدیر درمان تامین اجتماعی استان، دکتر مهدیه اکبری فرد به عنوان سرپرست جدید درمانگاه تخصصی تامین اجتماعی لنگرود منصوب شد.