مسئول بیماری‌های خاص دانشگاه علوم پزشکی گیلان با اشاره به سی و دومین اهدای عضو امسال در گیلان گفت: دو کلیه فرد مرگ مغزی شده به بیماران نیازمند اهدا شد.

صفیر گیلان؛ با اشاره به سی و دومین اهدای عضو در استان گیلان اظهار کرد: با رضایت خانواده مرد مرگ مغزی شده کوچصفهانی جان بیماران نیازمند دیگر نجات یافت.

مسئول بیماری‌های خاص دانشگاه علوم پزشکی گیلان با بیان اینکه بیمار مرگ مغزی شده ۴۲ ساله و ساکن کوچصفهان بود افزود: این فرد به دلیل خونریزی مغزی دچار مرگ مغزی شد.

وی تصریح کرد: دو کلیه این شخص در مرکز آموزشی درمانی رازی رشت برداشت و به بیماران نیازمند پیوند زده شد.