به گزارش خبرنگار صفیر گیلان از فومن ؛در یکصد وپنجاه یکمین جلسه شورای شهر فومن با استعفای سید نورالدین نعمتی با پنج رای شورا موافقت شد و شاهین علیزاده  شاد فومنی با پنج رای ردیس شورای شهر فومن شد. پیش از این سید نورالدین نعمتی رئیس شورای شهر فومن بود که ایشان به علت درمان […]

به گزارش خبرنگار صفیر گیلان از فومن ؛در یکصد وپنجاه یکمین جلسه شورای شهر فومن با استعفای سید نورالدین نعمتی با پنج رای شورا موافقت شد و شاهین علیزاده  شاد فومنی با پنج رای ردیس شورای شهر فومن شد.

پیش از این سید نورالدین نعمتی رئیس شورای شهر فومن بود که ایشان به علت درمان به کشور اتریش سفر خواهند داشت  و علت استعفا ایشان به علت درمان بوده است.