اختصاصی/صفیر گیلان،سان نیروی نظامی و انتظامی شهرستان فومن در صبحگاه مشترک با جضور مسئولان همزمان با هفته نیروی انتظامی برگزار شد. ویزیت رایگان نیروهای نظامی وانتظامی و امنیتی شهرستان در غالب کنترل فشار خون و قند از دیگر برنامه های این صبحگاه مشترک بود. عکس؛زلیخا صفری راسته کناری              

 اختصاصی/صفیر گیلان،سان نیروی نظامی و انتظامی شهرستان فومن در صبحگاه مشترک با جضور مسئولان همزمان با هفته نیروی انتظامی برگزار شد.

ویزیت رایگان نیروهای نظامی وانتظامی و امنیتی شهرستان در غالب کنترل فشار خون و قند از دیگر برنامه های این صبحگاه مشترک بود.

عکس؛زلیخا صفری راسته کناری

d0e3b633-0639-497b-83be-23a6ba140c55 IMG_3577_0  cb7e069d-b031-4f6e-bd60-7402fb667379 IMG_3577_0 ab6060ff-8f24-41b0-be2c-42374413b1ce نیروی انتظامی فومن fd28086f-a8ef-42b6-a4d7-fae5f428ffd1 f9f954c1-466e-4896-a9d2-644dfc0cd080 e4055879-04c2-47d4-b57c-d8a09e5e1177 e489f581-7efe-4341-ac5b-7fb73438200e dc72540d-6689-4c2a-92b8-ec30f3f7e02e dfefcfc8-8a63-48fb-9956-a102ba337a36 d6c34b46-a345-4e61-bb12-c07e8155cd55 dc5b258c-9c79-4c90-b2fa-d315366da8d7 cb7e069d-b031-4f6e-bd60-7402fb667379 ca55f612-5a6b-4bee-9867-503a5413fe6f c888e645-7c13-4033-bb45-1f48b9799722 b69a5313-02c3-40e6-b237-f4bf558d40a5 c9ce89a8-e3be-4a54-b1b8-8050a67dbaa7 c83c0cd7-af98-49a0-8d5e-25579ce3b660 01095162-d689-488b-85be-10d0fcf2efe5 00438552-c5db-4bf9-a19e-d8c9b18952ea 348e62ec-2256-4326-a60d-a456853bbe4f b1ce8bf9-ba6d-4a1e-acaf-fa9ca037b6b1

a36d8cea-6187-4810-8419-ad86610187ae 1b8e9ddc-294e-4ee9-aaba-d3ca10415683 971251fa-6594-4a31-b087-0ff60afb6fa8 83225647-d8d9-4758-9372-b0c7554f6ca4

نیروی انتظامی 7a9d34cf-13a3-4838-a3a2-d1679992f6ed 9984f894-ef3d-40c6-ad59-a6660f39119e ab92a1b6-6571-4358-a07f-f242dcd4f568