اختصاصی/صفیر گیلان؛همزمان با آغاز پیاده روی اربعین حسینی، کودکان و نوجوانان هم به عنوان زائر و به عنوان میزبان، همپای دیگر اقشار مردم در این برنامه حضور دارند. در این مسیر کودکان سیاه پوش میزبان را می بینید که با لهجه و صدای دل انگیز خود نوحه سر داد و خواستار برداشتن یک خرما از […]

اختصاصی/صفیر گیلان؛همزمان با آغاز پیاده روی اربعین حسینی، کودکان و نوجوانان هم به عنوان زائر و به عنوان میزبان، همپای دیگر اقشار مردم در این برنامه حضور دارند.

در این مسیر کودکان سیاه پوش میزبان را می بینید که با لهجه و صدای دل انگیز خود نوحه سر داد و خواستار برداشتن یک خرما از سینی که روی سر دارند را طلب می کنند و یا با التماس عطری بر دست و سر و روی زائر می زنند و یا با نوای حسینی همنوا می شوند و تو از این کودکان می توانی عشق ،وحدت ، نوع دوستی و حماسه را بیاموزی و بر خود ببالی که حسین (ع) در فکر و ذهن کودکان نیز زنده و جاوید است .

عکس/زلیخا صفری راسته کناری

f80b0868-2ab9-4744-bb2d-3d3d9f372a6c  اربعین c65a4d2c-444a-4603-bddf-6f9e446e4454 679c78d6-0880-4fc9-aa35-10261ebaff0bc9693563-e323-49ab-8da3-c3849f42075d 0e005a0f-ad7b-4f5c-8ee0-d13acb007811

اربعین کودکان c4ab7292-faae-4648-afb3-8b3015080371 7a1f60c9-8210-4b53-b432-cde30a6ae072 0c07aee0-1c01-4bc3-8ce7-ffdf9c75e351 2daf9dbd-e9ec-4ea2-836c-7def7f272ddb 2f988267-b7e8-45fb-8965-9900935e8aff 895f3a7b-ee6b-45aa-bb4d-09895129b181 932d02fe-06c6-4614-9df1-9b1e4bf9241b 2769720c-73c4-4e47-ad24-1f6c011f25b7 50435859-a030-4294-a638-e17b85828383 af7ea012-8efc-408b-bf97-9fbfd29335fc bc349946-9ea0-4e18-a483-ac73c8b84360 e7b8d005-7a9a-4034-8b03-68d8d1e0c906 fd575251-fef2-497f-bef0-3094efda8e91)