فلاح میری با بیان اینکه هم اکنون موسسه مالی اعتباری مولی الموحدین مالکیت شرکت ابریشم گیلان را به موجب حکم دادگاه در اختیار دارد، گفت: دستگاه قضایی این موسسه را مکلف نمود تا سریعا برای از سرگیری تولید در شرکت ابریشم گیلان اقدام کند.

دادستان مرکز استان گیلان اضافه کرد: موسسه مالی اعتباری مولی الموحدین متعهد شده است ظرف شش ماه با توجه به طرح ارایه شده برای احیای تولید در شرکت ابریشم اقدام و گزارش آن را مرحله‌ای به دستگاه قضایی ارایه کند.