صفیرگیلان/دکتر عاطف راد مدیرکل بیمه سلامت در ابتدای نشست علمی و تخصصی راهکارهای کاهش اقلام دارویی و آزمایش در نسخ پزشکان گفت : نقش آموزش در کاهش اقلام دارویی و آزمایش در نسخ پزشکان انکارناپذیر است

صفیرگیلان/دکتر عاطف راد مدیرکل بیمه سلامت در ابتدای نشست علمی و تخصصی راهکارهای کاهش اقلام دارویی و آزمایش در نسخ پزشکان گفت : نقش آموزش در کاهش اقلام دارویی و آزمایش در نسخ پزشکان انکارناپذیر است.

وی افزود : همه ما می دانیم تجویز دارو و آزمایشات جزئی از کار پزشکان است ولی استفاده نامناسب از دارو و آزمایشات می تواند پیامدهای بدی را به همراه داشته باشد و آموزش نقش تاثیرگذاری می تواند در کاهش اقلام دارویی و آزمایش پزشکان داشته باشد.

عاطف راد خاطرنشان کرد : در سالهای اخیر افزایش اقلام دارو و آزمایشات در نسخ پزشکان نگرانی هایی را به وجود آورده است که می تواند عوارض جانبی داروها وخطر تداخلات دارویی را افزایش دهد ضمن آنکه باعث افزایش بارمالی بیمار وافزایش هزینه های مالی سیستم های بهداشتی درمانی کشور می شود.

وی افزود: تشکیل نشست هایی باعنوان راهکارهای کاهش اقلام دارو وآزمایشات در نسخ پزشکان می تواند ضمن کاهش عوارض جانبی داروها وافزایش پایبندی بیمار به برنامه درمانی ،باعث کاهش بارمالی بیمار وکاهش هزینه وحفظ منابع مالی سیستم های بهداشتی درمانی شود.

وی اظهار امیدواری کرد : محتوای نشست امروز که توسط دکتر آبتین حیدرزاده یکی از اساتید بزرگ دانشگاه علوم پزشکی گیلان برگزار می شود بتواند در تصمیم گیری های کلان حوزه سلامت کشور اثربخش باشد.