به گزارش صفیر گیلان، مردم ایران در یک حضور پر شور وفاداری خود را ثابت کرد این حضور نشانه شکوه و عظمت ملت ایران در قدردانی از یار دیرین انقلاب است

 به گزارش صفیر گیلان،photo_2017-01-09_23-07-53photo_2017-01-09_22-52-31photo_2017-01-09_22-55-56photo_2017-01-09_22-57-32photo_2017-01-09_22-56-01photo_2017-01-09_22-53-02 photo_2017-01-09_23-07-53photo_2017-01-09_23-07-59photo_2017-01-09_22-57-46مردم ایران در یک حضور پر شور وفاداری خود را ثابت کرد این حضور نشانه شکوه و عظمت ملت ایران در قدردانی از یار دیرین انقلاب است