محمدولی روزبهان گفت: در تبیین اهمیت استراتژیک این توافقنامه برای ایران باید به رویکرد آینده نگرانه کشورمان در منطقه برای نقش آفرینی بیش از پیش در عرصه‌های جهانی اشاره کرد؛ چرا که از نقاط قوت این اتحادیه می‌توان به قرار گرفتن آن در منطقه ژئواستراتژیک بین شرق و غرب و در میان اتحادیه اروپا، چین، هند، آسیای میانه و خاورمیانه و قاره مورد توجه دهه کنونی یعنی کشورهای افریقایی و همچنین با قابلیت دسترسی به هر چهار گوشه جهان؛ تنوع منابع و برخورداری از زیرساخت‌ها، شهرک‌های بزرگ صنعتی و نیروی انسانی ماهر، مزارع کشاورزی و مجموعه‌های صنعتی اشاره کرد.

رییس سازمان تجاری – صنعتی منطقه آزاد انزلی گفت: جمهوری اسلامی ایران می‌تواند با رفع تهدیدهای رقبای بازار هدف و بهره برداری از نقاط قوت و فرصت‌های این اتحادیه و در قالب مفاد مندرج در موافقتنامه سبب توسعه عملکرد صادرات کشور شود و با ایجاد منابع ارزی، بخش قابل توجهی از نیازهای ضروری کشور را با قیمت پایین‌تر نسبت به دیگر کشورها در شرایط تحریمی تأمین کند.

محمدولی روزبهان گفت: به زودی شاهد پیوستن بسیاری از کشورهای حوزه آسیای شرقی و افریقایی به اتحادیه اقتصادی اوراسیا و رونق کامل خط ترانزیتی کریدور شمال و جنوب خواهیم بود.