صفیر گیلان به نقل از به روابط عمومی، جلسه کمیسیون هیئت هفت نفره مدیریت امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان برای بررسی”تعیین تکلیف اراضی واگذاری روستای سراوان”  با حضور رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان، مدیر امور اراضی و کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان برگزار شد. گفتنی است […]

صفیر گیلان به نقل از به روابط عمومی، جلسه کمیسیون هیئت هفت نفره مدیریت امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان برای بررسی”تعیین تکلیف اراضی واگذاری روستای سراوان”  با حضور رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان، مدیر امور اراضی و کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان برگزار شد.

گفتنی است جلسه شورای هیات هفت نفره واگذاری اراضی استان گیلان به منظور رسیدگی پرونده‌های واگذاری استان گیلان و جهت بررسی طرح ها تشکیل شد و پس از بحث و بررسی و مطابقت درخواست‌ها با موازین شرعی و قانونی تصمیمات لازم در خصوص موارد طرح شده اتخاذ شد.
روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان