به گزارش اختصاصی صفیر گیلان؛شالیکار اهل روستای سرابستان فومن اولین نشاء برنج را در سال ۹۶ و فصل زراعی جدید امروز  در روستای سرابستان آغاز کرد. این کشاورز سرابستانی هر ساله اولین نشاء برنج را در این شهرستان انجام می دهد که امسال زودتر از موعد قانونی زمین را به زیر کشت برنج برد . […]

به گزارش اختصاصی صفیر گیلان؛شالیکار اهل روستای سرابستان فومن اولین نشاء برنج را در سال ۹۶ و فصل زراعی جدید امروز  در روستای سرابستان آغاز کرد.

این کشاورز سرابستانی هر ساله اولین نشاء برنج را در این شهرستان انجام می دهد که امسال زودتر از موعد قانونی زمین را به زیر کشت برنج برد .

این در حالی است که رئیس جهاد کشاورزی فومن اعلام میدارد، بهترین زمان مناسب برای نشا دهه ی اول اردیبهشت هست و چون نشا بدون هماهنگی با  تقویم زراعی صورت گرفته و ما خبری نداریم و کشت  بدون هماهنگی با جهاد  و خیلی زودتر از موعد قانونی انجام شده  وجهاد خبری از این نشا نداشته و ندارد لذا  نشا مورد تایید جهاد نیست چون زمان نشا نیست.