اختصاصی/صفیر گیلان؛ در روز عاشورا کودکان نیزهمراه با بزرگترها و گاهی با نهادن سر بر شانه بزرگترها و با در آغوش گرفتن آنها وگذاشتن دست مهربان  کوچک در دستان گرم پدر و مادرعزاداری می کنند . و گاهی پدران و مادران اشک­هایشان را پاک می کنند، و همراه بزرگتر به صف نماز ظهر عاشورا می […]

اختصاصی/صفیر گیلان؛ در روز عاشورا کودکان نیزهمراه با بزرگترها و گاهی با نهادن سر بر شانه بزرگترها و با در آغوش گرفتن آنها وگذاشتن دست مهربان  کوچک در دستان گرم پدر و مادرعزاداری می کنند .

و گاهی پدران و مادران اشک­هایشان را پاک می کنند، و همراه بزرگتر به صف نماز ظهر عاشورا می ایستند و یا با نگاه کودکانه دنبال مراسم تعزیه خوانان در حرکت هستند.

این تصاویر روایتی است از حضور کودکان در روز عاشورا در گیلان که نشان می دهدنیاز است  کودکان را با آیین حسینی بیشتر آشنا کنیم.

خبرنگار/زلیخا صفری راسته کناری

کودک ،تعزیه،عاشورا کودک ،تعزیه،عاشورا کودک ،تعزیه،عاشورا کودک ،تعزیه،عاشورا کودک ،تعزیه،عاشورا کودک ،تعزیه،عاشورا کودک ،تعزیه،عاشورا کودک ،تعزیه،عاشورا کودک ،تعزیه،عاشورا کودک ،تعزیه،عاشورا کودک ،تعزیه،عاشورا کودک ،تعزیه،عاشورا کودک ،تعزیه،عاشورا  کودک ،تعزیه،عاشورا5203b87b-6aa2-45b4-b043-384246bae9bf