صفیر گیلان/ گزارش تصویری اجتماع حامیان مجید رجبی ویسرودی  کاندیدای شورای شهر رشت و عضو فعلی شورا    

 

 

صفیر گیلان/ گزارش تصویری اجتماع حامیان مجید رجبی ویسرودی  کاندیدای شورای شهر رشت و عضو فعلی شورا