🔴 آیا می‏دانید سیگار و قلیان به عنوان دروازه ورود به مصرف مواد مخدر و توهم‏ زا می‏باشند؟

🟢 والدین گرامی: آیا در فرآیند تربیت فرزندتان، او را برای مواجهه با موقعیت‏های پرخطر آماده نموده‏ اید؟ آموزش مهارت‏های زندگی از جمله عوامل موثر در ایمن‏سازی فرزندان در برابر رفتارهای پرخطر مانند اعتیاد می ‏باشد.

🟤 ایجاد فضای شاداب و برانگیزاننده در منزل از طریق پرهیز و دوری از درگیری، تحقیر، استرس و انتظارات غیر منطقی از فرزندان، سبب آرامش و رضایت نوجوانان از زندگی شده و از گرایش آنان به شادی و لذت‏های کاذب نظیر مصرف مواد جلوگیری خواهد نمود.

🟣 ایجاد ارتباط مثبت، موثر و پایدار والدین با فرزندان سبب همبستگی، آرامش، احساس شادی، رضایت، تقویت اعتماد به نفس و عزت نفس نوجوانان شده و آنان را در برابر رفتارهای پرخطر نظیر اعتیاد، ایمن و مقتدر خواهد نمود.