،اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی وگردشگری استان گیلان، فریدون شایسته،نهضت جنگل، حمام کسما،روزنامه نهضت جنگل، میراث فرهنگی و گردشگری گیلان،ولی جهانی Archives - صفیر گیلان
جناب دکتر ولی جهانی ؛ آیا بافت های فرسوده تاریخی کسما،نمی تواند بامرمت واندکی توجه،مورد بازدید گردشگران داخلی وخارجی قرار گیرد؟ 20 فروردین 1402
پژوهشگر حوزه نهضت جنگل در یادداشتی نوشت:

جناب دکتر ولی جهانی ؛ آیا بافت های فرسوده تاریخی کسما،نمی تواند بامرمت واندکی توجه،مورد بازدید گردشگران داخلی وخارجی قرار گیرد؟

کسما،دفتر چاپ نشریه جنگل،محل ستاد میرزاکوچک(ملک وراث مرحوم شرکت)،اداره نوغان کسماو….،چشم به مرمت وتعمیر،گشوده داشته ودارند!