آب کشاورزی، وحید خرّمی،آب منطقه ای گیلان،تأمین آب کشاورزی، رادیو Archives - صفیر گیلان
تأکید بر برنامه ریزی برای تأمین آب کشاورزی سال زراعی آینده 23 شهریور 1400
مهندس خرمی در برنامه دریچه،

تأکید بر برنامه ریزی برای تأمین آب کشاورزی سال زراعی آینده

صفیر گیلان؛مدیرعامل آب منطقه ای گیلان در برنامه زنده رادیویی دریچه گفت : با توجه به کاهش بارش ها و کاهش آورد سد سفید رود ، برای تامین آب کشاورزی سال زراعی آینده از هم اکنون باید برنامه ریزی نمود .