آموزش، فرهنگ سازی،منطقه آزاد انزلی،عیسی فرهادی،روز آتش نشان Archives - صفیر گیلان
آموزش مستمر، توسعه امکانات و فرهنگ سازی سه راهبرد اصلی ایمنی در منطقه آزاد انزلی است 11 مهر 1401
عیسی فرهادی در برنامه گرامیداشت روز آتش نشان:

آموزش مستمر، توسعه امکانات و فرهنگ سازی سه راهبرد اصلی ایمنی در منطقه آزاد انزلی است

عیسی فرهادی در برنامه گرامیداشت روز آتش نشان گفت:
آموزش مستمر، توسعه امکانات متناسب با نیازهای رو به گسترش و فرهنگ سازی سه راهبرد اصلی ایمنی در منطقه آزاد انزلی است