آن مرد آمد،برق گیلان، مرتضی رجبی،انتخابات ۱۴۰۰، لشکر،شوراهای شهر،انتخابات شورای شهر فومن، Archives - صفیر گیلان
آن مرد آمد/در میان  لشکر مردان احتمالی 07 اردیبهشت 1400
چرخش در انتخابات 1400 شورای شهر؛

آن مرد آمد/در میان لشکر مردان احتمالی

مهندس مرتضی رجبی با مدرک تحصیلی مهندسی مکانیک وکارشناس ارشد مدیریت دولتی و شاغل در دفتر فنی مهندسی مدیریت تولید برق گیلان است.