احداث فضای ایمن-مدیرکل نوسازی مدارس استان گیلان-معماری زیبا- دانش آموزان - کرونا - Archives - صفیر گیلان
تاکید براحداث فضای ایمن با معماری زیبا برای دانش آموزان 08 دی 1399

تاکید براحداث فضای ایمن با معماری زیبا برای دانش آموزان

مهندس دقیق با اشاره به رسالت شواری فنی و اهمیت آن، تصریح نمود: امروز وظیفه داریم فضای ایمن با معماری زیبا برای دانش آموزان احداث نماییم.