اداره کل نوسازی مدارس گیلان، تجلیل دانش آموزان،استاندارد سازی ،سیستم گرمایشی، هنرستان دخترانه بنت الهدی صدر تجلیل دانش آموزان،استاندارد سازی ،سیستم گرمایشی، هنرستان دخترانه بنت الهدی صدر Archives - صفیر گیلان
تجلیل دانش آموزان از همکاران نوسازی مدارس گیلان 04 خرداد 1402
بعد ازاستاندارد سازی سیستم گرمایشی هنرستان بنت الهدی صدر

تجلیل دانش آموزان از همکاران نوسازی مدارس گیلان

دانش آموزان هنرستانی در منطقه کوچصفهان از مدیرکل و همکاران نوسازی مدارس تجلیل نمودند.