اراضی شالیزاری شفت ،چاه،چشمه،آب بندان،رئیس جهاد کشاورزی شفت،برنج،نشاء برنج Archives - صفیر گیلان
۳۵درصداز اراضی شالیزاری شفت نشاء کاری شد 18 اردیبهشت 1402
مدیرجهاد کشاورزی شفت عنوان کرد

۳۵درصداز اراضی شالیزاری شفت نشاء کاری شد

یوسف نژادبا بیان اینکه ۹۵ درصد از اراضی شالیزاری شفت شخم زده شده اند، اظهار کرد: ۳۵ درصداراضی شالیزاری با استفاده از آب‌ رودخانه ها ، آب بندانها،چشمه ها ،چاه ها وایستگاههای پمپاژ آماده ونشاء شده است.