"استفتاء "-کمیته امداد-نماینده-نماینده گیلانی-نطق مجلس-خبرنگاران-مراکز نیکوکاری- "استفتاء "-خبرنگاران-مراکز نیکوکاری- Archives - صفیر گیلان
معرفی خبرنگاران برای دریافت تسهیلاتی کمیته امداد نوعی  “استفتاء “است!! 07 اسفند 1399
شاهکار جدید برخی از نمایندگان گیلان؛

معرفی خبرنگاران برای دریافت تسهیلاتی کمیته امداد نوعی “استفتاء “است!!

“استفتاء”امروز به نوعی صدور فتوای جدید از طرف مجلس نشینان مبدل شده است