اظهارنامه مالیاتی، Archives - صفیر گیلان
۱۵ تیرماه؛ آخرین مهلت ارایه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی 05 تیر 1400
معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی تاکید کرد:

۱۵ تیرماه؛ آخرین مهلت ارایه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی

معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) جهت ارائه اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۹ و ارسال فرم تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم فقط تا ۱۵ تیرماه فرصت دارند.