اقامه نماز، نوسازی، توسعه فرهنگ ، توسعه و تجهیز مدارس ، خیرین مدرسه ، مدیرکل نوسازی ،مراکز دارالقرآن‌ ، مهندس علی دقیق Archives - صفیر گیلان
توسعه فرهنگ اقامه نماز از اولویت های اصلی ما در برنامه های اجرایی 25 مهر 1400
مدیرکل نوسازی مدارس استان گیلان:

توسعه فرهنگ اقامه نماز از اولویت های اصلی ما در برنامه های اجرایی

صفیر گیلان؛مدیرکل نوسازی مدارس استان گیلان گفت: یکی از اولویت های اصلی ما در برنامه های اجرایی، توسعه فرهنگ اقامه نماز، قرآن و عترت است.