اهدای عضو در استان گیلان-پیوند عضو-سکته مغزی - بیماران-پیوند عضو Archives - صفیر گیلان
اعضای نام آور گیلانی، نجاتبخش بیماران نیازمند پیوند شد 16 آبان 1399

اعضای نام آور گیلانی، نجاتبخش بیماران نیازمند پیوند شد

در دهمین اهدا عضو سال جاری در گیلان، اعضای نام آور ۵۴ ساله گیلانی، نجاتبخش بیماران نیازمند پیوند اعضا شد.