بارداری، زایمان مادران، دکتر اسماعیل نورصالحی،دانشگاه علوم پزشکی گیلان Archives - صفیر گیلان
مراقبت های دوران بارداری در آگاهی و زایمان مادران بسیار تاثیرگذار است 24 شهریور 1401
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان:

مراقبت های دوران بارداری در آگاهی و زایمان مادران بسیار تاثیرگذار است

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در اولین جلسه ی هسته ی فرزندآوری دانشگاه ،با تاکید بر آگاهی بخشی به خانواده ها در اکتفا نکردن به یک فرزند ، مراقبت های دوران بارداری توسط ماماها در آگاهی و زایمان مادران بسیار تاثیرگذار عنوان کرد.