بازنشستگی، کمیسیون بهداشت مجلس ، سن بیمه شدگان،پرداخت حق بیمه، Archives - صفیر گیلان
بازنشستگی با سنوات ۳۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه بدون در نظرگرفتن سن بیمه شدگان 20 اردیبهشت 1400
در کمیسیون بهداشت مجلس رد شد

بازنشستگی با سنوات ۳۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه بدون در نظرگرفتن سن بیمه شدگان

هرگونه تغییر در سن بازنشستگی باید بر اساس محاسبات بیمه ای انجام شود