برخورد قانونی،فرماندار فومن،ساخت و ساز اعیونی ، اراضی ملی و جنگلی Archives - صفیر گیلان
برخورد قانونی با ساخت و ساز اعیونی در اراضی ملی و جنگلی 06 تیر 1401
فرماندار فومن تاکید کرد،

برخورد قانونی با ساخت و ساز اعیونی در اراضی ملی و جنگلی

فکور با بیان این که مقابله و مبارزه با زمین خواری با جدیت باید دنبال شود و به ویژه ساخت بناهای اعیونی در اراضی ملی و جنگلی باید مورد توجه و مورد اقدام قانونی قرار بگیرند.