برف روبی ،خیابان ها و معابر اصلی شهری ،ماشین آلات ،شهرداری رشت، نیروهای خدماتی شهرداری رشت   ارسال Archives - صفیر گیلان
برف روبی خیابان ها و معابر اصلی شهری توسط ماشین آلات و نیروهای خدماتی شهرداری رشت 07 اسفند 1402
 از ساعت های اولیه بارش برف صورت گرفت؛

برف روبی خیابان ها و معابر اصلی شهری توسط ماشین آلات و نیروهای خدماتی شهرداری رشت

صفیر گیلان ،برف روبی خیابان ها و معابر اصلی شهری از ساعت های اولیه بارش برف توسط ماشین آلات و نیروهای خدمات شهرداری رشت آغاز شده و در حال انجام است.