جواد شفیعی ثابت، خادمیاران رضوی،آستان قدس رضوی،طرح مشارکت آزادی مادران جرائم غیر عمد Archives - صفیر گیلان
اجرای طرح مشارکت آزادی مادران جرائم غیر عمد در گیلان 02 اسفند 1400
به همت خادمیاران رضوی گیلان،

اجرای طرح مشارکت آزادی مادران جرائم غیر عمد در گیلان

صفیر گیلان؛شفیعی ثابت از اجرای طرح مشارکت آزادی مادران جرائم غیر عمد گیلانی با همت آستان قدس رضوی خبر داد.